HƯỚNG DẪN CHUNG

Đăng nhập / Đăng ký

Nếu đã có tài khoản Google hoặc Zalo, bạn có thể đăng nhập và sử dụng luôn ở đây.

Nếu là học sinh đã có tài khoản do giáo viên cấp thì các em cũng có thể đăng nhập luôn ở đây.

Hai trường hợp trên không đúng thì bạn có thể đăng ký tài khoản Google để sử dụng lâu dài. Nếu có khó khăn, bạn có thể đăng ký tài khoản trực tiếp ở đây.

Các chức năng của hệ thống

Các chức năng của hệ thống được chia theo các nhóm người dùng sau:

Các kênh liên lạc/hỗ trợ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp qua các kênh sau:

Last updated