Bằng email/Tên đăng nhập

Bước 1: Nhập các thông tin cơ bản. Sau đó chọn Đăng ký .

Lưu ý:

  • Tên đăng nhập cần viết liền, không dấu (ví dụ: abc).

  • Hãy đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng địa chỉ email để nhận được thư xác thực tài khoản từ Học Liệu.

  • Hiện tại Học Liệu chưa hỗ trợ đăng ký bằng email có đuôi @hotmail.com

Bước 2: Cập nhật thông tin tài khoản.

  • Chọn loại tài khoản tương ứng: học sinh hoặc giáo viên (Hình 2). Thầy/Cô chọn loại tài khoản giáo viên, sau đó cập nhật thông tin theo biểu mẫu.

  • Bấm chọn [Bắt đầu ngay] để hoàn tất đăng ký

  • Sau khi đăng ký thành công, màn hình sẽ hiện thông báo Xác thực email

Bước 3: Xác thực email

  • Truy cập vào hòm thư đến của bạn, tìm email nhận từ hệ thống HỌC LIỆU.VN

  • Nhấn chọn nút XÁC NHẬN EMAIL hoặc đường liên kết (Hình 7).

Last updated