Xem tổng quan

- Các chỉ số tiêu biểu:

  • Thống kê: Số lượng lớp, giáo viên và học sinh trong trường

  • Tỷ lệ hoạt động:

  • Tỷ lệ giao bài của Giáo viên

  • Tỷ lệ làm bài của Học sinh

  • Số câu hỏi trung bình mỗi học sinh đã làm

  • Làm chủ kỹ năng

  • Thời gian luyện tập của học sinh

  • Top 5 trường, 5 học sinh đầu bảng

- Thầy/Cô có thể click vào nút ? màu xám bên cạnh các chỉ số để xem khái niệm của chỉ số đó

Last updated