Báo cáo tổng quan

Trang Báo cáo giáo viên - Tổng quan của Học Liệu giúp giáo viên có thể nắm bắt tình hình chung của từng lớp theo thời gian cụ thể.

Mục đích sử dụng:

+ Trang Báo cáo giáo viên - Tổng quan của Học Liệu giúp giáo viên có thể nắm bắt tình hình chung của từng lớp theo thời gian cụ thể.

+ Giáo viên dễ dàng theo dõi được số liệu tổng quan cho từng lớp theo các tiêu chí:

  • Bài đã giao (Là tổng số bài tập, bài kiểm tra giáo viên đang truy cập giao cho lớp)

  • Số huy chương lớp đạt được (Tổng số huy chương đã đạt được của tất cả học sinh trong lớp)

  • Tỷ lệ làm bài của lớp (Tỷ lệ của tổng số học sinh đã làm bài / tổng số bài được giao cho lớp)

  • Tỷ lệ làm đúng (Thể hiện mức độ trả lời chính xác của tất cả học sinh trong lớp)

Từ màn hình tổng quan các lớp: Có thể chuyển sang Báo cáo lớp học của một lớp bằng cách click vào dòng chứa lớp muốn xem.

Đối tượng sử dụng:

  • Giáo viên chủ nhiệm: Có thể xem các nội dung báo cáo liên quan đến toàn bộ môn học có giáo viên phụ trách của lớp.

  • Giáo viên bộ môn: Có thể xem các nội dung báo cáo liên quan đến bộ môn mình được phân công giảng dạy.

Bước 1: Sau khi đăng nhập hệ thống, tại mục "Lớp học", báo cáo tổng quan hiển thị.

Bước 2: Giáo viên chọn bộ lọc để xem báo cáo theo từng khối lớp và thời gian cụ thể.

Báo cáo ban đầu sẽ được hiển thị mặc định theo bộ lọc: Khối lớpTháng này. Tại bộ lọc trên đầu trang, giáo viên lựa chọn lọc theo các tiêu chí:

  • Lọc theo khối lớp: Hiển thị các khối lớp có lớp học mà giáo viên đang tham gia và đang hoạt động.

  • Lọc theo thời gian: Giáo viên có thể chọn lọc theo các mốc thời gian mặc định của hệ thống hoặc lựa chọn lọc tùy chỉnh theo thời gian mong muốn.

Bước 3: Xem mục Bài đã giao, Huy chương, Tỷ lệ làm bài, Tỷ lệ làm đúng trong báo cáo. Để xem giải thích khái niệm của các thông số trên, chọn vào Hướng dẫn.

Last updated