Xem đề kiểm tra đã giao

Bước 1: Sau khi truy cập "Ngân hàng đề kiểm tra", giáo viên chọn mục" Đề kiểm tra đã giao" để xem danh sách đề đã giao.

Bước 2: Chọn đề muốn xem danh sách lớp/học sinh đã giao hoặc chỉnh sửa giao đề bằng cách chọn vào tên đề hoặc nút "Xem danh sách".

Bước 3: Sau khi hiện màn hình "Danh sách giao đề", chọn các lớp/học sinh muốn chỉnh sửa giao đề bằng cách chọn các ô trước đó.

Bước 4: Giáo viên chọn "Tùy chỉnh" để chỉnh sửa thông tin đã giao bài, chọn "Thu hồi" để xóa bài đã giao cho học sinh. (Tương tự với các bước chỉnh sửa giao đề ở trên)

Lưu ý: Giáo viên chỉ có thể chọn các lớp hoặc các học sinh trong cùng một lớp, không thể chọn các học sinh khác lớp với nhau.

Last updated