Xem tổng quan

Bước 1: Sau khi đăng nhập, học sinh chọn mục "Lớp học". Màn hình báo cáo tổng quan kết quả học tập của học sinh tại các lớp xuất hiện.

Bước 2: Học sinh lọc kết quả theo môn và thời gian

Chọn vào Môn và Thời gian tương ứng, hoặc tìm kiếm nhanh theo tên lớp để xem báo cáo của riêng lớp đó.

Bước 3: Xem mục Bài được giao, Bài chưa làm, Huy chương trong báo cáo.

Giải thích khái niệm:

- Bài được giao: Tổng số bài tập, kiểm tra bạn đã được giao từ lớp đó.

- Bài chưa làm: Tổng số bài tập, bài kiểm tra bạn đã được giao từ lớp đó nhưng chưa truy cập vào và nộp bài cho giáo viên.

- Huy chương: Học sinh nhận được 1 huy chương khi hoàn thành 1 bài tập trắc nghiệm trong sách.

Last updated