Xem đề kiểm tra

Bước 1: Tại màn hình "Ngân hàng đề kiểm tra của Học Liệu", chọn vào tên đề muốn xem và sử dụng.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết đề, giáo viên tiến hành xem nội dung các câu hỏi, cấu trúc đề, bảng câu hỏi hoặc sử dụng các tính năng khác của Ngân hàng đề kiểm tra.

Lưu ý: Giáo viên có thể ấn vào biểu tượng dấu 3 chấm tại góc trên cùng bên phải màn hình để xem đầy đủ các tính năng.

Last updated