CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

Danh cho các cán bộ quản lý cấp Sở GD&ĐT / Phòng GD&ĐT / Nhà trường

Trước khi sử dụng được các chức năng của cán bộ quản lý, bạn phải được cấp quyền và đăng nhập theo hướng dẫn ở đây.

Chức năng cho cán bộ quản lý chia theo các nhóm sau:

  • Cán bộ quản lý cấp Sở, Phòng GD&ĐT

  • Cán bộ quản lý cấp trường học

Last updated