Chỉnh sửa và lưu đề

Bước 1: Sau khi truy cập "Ngân hàng đề kiểm tra", chọn đề trong "Ngân hàng đề của học liệu" mà mình muốn chỉnh sửa. Tại màn hình chi tiết đề, chọn "Chỉnh sửa".

Bước 2: Giáo viên tiến hành chỉnh sửa đề bằng cách "Đổi câu" hoặc "Đổi nhóm câu".

Trường hợp 1: Giáo viên đổi câu

  • Bước 2.1: Màn hình Lựa chọn câu hỏi hiện danh sách các câu hỏi mới từ Ngân hàng của Học liệu. Ấn Chọn tại câu hỏi mới để thay thế câu hỏi cũ trong đề. Sau đó ấn Xác nhận để đổi câu.

Lưu ý: Giáo viên có thể lựa chọn thay đổi chọn câu hỏi trong phần Câu hỏi của tôi hoặc tạo thêm câu hỏi mới trong phần Tạo câu hỏi mới.

Trường hợp 1: Giáo viên đổi nhóm câu

  • Bước 2.2: Màn hình Lựa chọn câu hỏi hiện danh sách các nhóm câu hỏi mới từ Ngân hàng của Học liệu. Giáo viên có thể ấn Hiện câu/nhóm câu khác nếu muốn tiếp tục đổi nội dung câu hỏi. Sau đó ấn Áp dụng để đổi nhóm câu.

Lưu ý: Giáo viên có thể lựa chọn thay đổi chọn nhóm câu hỏi trong phần Câu hỏi của tôi hoặc tạo thêm nhóm câu hỏi mới trong phần Tạo câu hỏi mới.

Bước 3: Sau khi hoàn thành thay đổi câu hỏi, ấn "Lưu" để tiến hành lưu lại các thay đổi và lưu đề về "Thư viện của tôi".

Bước 4: Tại màn hình "Lưu đề kiểm tra", giáo viên đổi lại tên đề và ấn "Lưu".

Lưu ý: Để xem lại đề vừa chỉnh sửa, chọn mục Thư viện của tôi/Đề kiểm tra.

Last updated