Xuất bản bộ đề tự tạo

Giới hạn sử dụng đề Xuất bản và Chưa xuất bản:

Đề chưa xuất bản: sử dụng khi đề trong giai đoạn chỉnh sửa. Thầy/Cô có thể xem, sửa, lưu đề trong danh sách nhưng không thể giao đề cho học sinh hoặc chia sẻ đề cho thầy/cô khác.

Đề đã xuất bản: khi thầy/cô đã chỉnh sửa hoàn tất bộ đề có thể xuất bản bộ đề để có thể giao đề hoặc chia sẻ đề.

Cách xuất bản bộ đề tự tạo:

  • Cách 1: Tại danh sách bộ đề chưa xuất bản, chọn nút kebab menu -> Xuất bản

Cách 2: Tại chi tiết đề, bấm vào nút xuất bản

Chỉnh sửa bộ đề đã xuất bản: Khi muốn thay đổi nội dung một đề đã được xuất bản, thầy/cô chọn chỉnh sửa đề đã xuất bản.

Để chỉnh sửa đề đã xuất bản, thầy/cô thực hiện truy cập chi tiết đề, bấm vào nút Chỉnh sửa đề.

Sau khi chọn chỉnh sửa:

  • Đề sẽ trở về trạng thái Chưa xuất bản.

  • Thầy/Cô cần xuất bản lại đề sau khi đã chỉnh sửa hoàn tất.

Last updated