Mã thẻ cào và sê-ri

Để hạn chế sách giả, mỗi cuốn sách có một thẻ kích hoạt ở bìa cuối của cuốn sách, trên đó có số sê-ri và mã kích hoạt (cào ra mới xem được) để mở phần học liệu số kèm theo cuốn sách.

Bạn có thể:

Last updated