Xem ma trận đề

Bước 1: Tại màn hình chi tiết đề, chọn "Xem ma trận đề thi" tại phần "Cấu trúc đề thi".

Bước 2: Giáo viên tiến hành xem ma trận của đề.

Last updated