Quản lý các lớp của trường

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Trường học trên hoclieu.vn. Chọn mục "Lớp học" để thay đổi các thông tin lớp học trong trường.

Bước 2: Để tạo thêm lớp học mới, chọn Tạo lớp mới và điền các thông tin yêu cầu.

- Trường có thể nhấn vào Thêm để tạo thêm nhiều lớp khác cùng một lúc.

Bước 3: Sau khi đã tạo lớp học mình mong muốn, quản lý trường chọn vào lớp học đã tạo trước đó để cập nhật dữ liệu cho lớp.

Bước 4: Giáo viên vào phần "Thành viên" để thêm học sinh và giáo viên vào lớp.

Bước 4.1: Thêm giáo viên

 • Quản lý trường chọn nút Thêm giáo viên, sau đó điền Email giáo viên để thêm giáo viên đó vào lớp học.

 • Sau đó, quản lý trường cần thông báo đến các giáo viên được thêm vào lớp để chấp nhận tham gia lớp học.

Lưu ý: Quản lý trường thêm Email của giáo viên chủ nhiệm trước, sau đó Mời tham gia lớp.

 • Quản lý trường tiếp tục chọn Thêm giáo viên để mời các giáo viên bộ môn tham gia lớp học.

 • Sau khi nhập email giáo viên, quản lý trường nhấn Enter hoặc nút dấu + để tiếp tục thêm email của giáo viên khác.

 • Hoặc quản lý trường cũng có thể sao chép danh sách địa chỉ email của nhiều thầy/cô và dán vào ô điền Email giáo viên.

 • Sau đó chọn Mời tham gia lớp để thêm các giáo viên đã nhập. Hệ thống sẽ hiện kết quả thêm giáo viên trong thông báo bên dưới.

  • Trường hợp email đã được đăng ký trên hệ thống, màn hình thông báo đang chờ xác nhận.

  • Trường hợp email chưa được đăng ký trên hệ thống, màn hình thông báo đã gửi lời mời đăng ký.

 • Quản lý trường quay lại màn hình Thành viên và tiến hành gán môn phụ trách cho các giáo viên bằng cách chọn biểu tượng 3 chấm và chọn Chỉnh sửa

 • Quản lý trường tiến hành thêm môn phụ trách của các giáo viên bằng cách chọn vào biểu tượng dấu + và ấn Lưu để hoàn thiện thông tin của giáo viên.

Lưu ý: Trong trường hợp muốn đổi GVCN của lớp, GVCN hiện tại của lớp phải đăng nhập và hệ thống và thực hiện chuyển quyền chủ nhiệm cho giáo viên khác.

Bước 4.2: Thêm học sinh

 • Quản lý trường trở lại màn hình Thành viên và chọn nút Thêm học sinh.

 • Quản lý trường chọn thêm 2 loại học sinh: Chưa có tài khoản Học liệu hoặc Đã có tài khoản Học liệu.

Bước 4.2.1: Thêm học sinh Chưa có tài khoản Học liệu

 • Màn hình Thêm học sinh chưa có tài khoản xuất hiện. Quản lý trường điền các thông tin được yêu cầu: Họ và tên học sinh và mật khẩu cho các tài khoản.

 • Tương tự với Thêm giáo viên, quản lý trường nhấn Enter hoặc nút dấu + để tiếp tục thêm tên của học sinh khác. Hoặc quản lý trường cũng có thể sao chép danh sách địa chỉ email của nhiều thầy/cô và dán vào ô điền Email giáo viên.

 • Sau đó chọn Mời tham gia lớp để thêm các học sinh đã nhập. Hệ thống sẽ hiện danh sách Tài khoản đã tạo thành công từ thông tin quản lý trường đã nhập.

Bước 4.2.2: Thêm học sinh Đã có tài khoản Học liệu

 • Màn hình Thêm học sinh đã có tài khoản xuất hiện. Quản lý trường điền các thông tin được yêu cầu: Email hoặc tên đăng nhập của học sinh trên hệ thống

 • Tương tự với Thêm giáo viên, quản lý trường nhấn Enter hoặc nút dấu + để tiếp tục thêm tên đăng nhập/email của học sinh khác. Hoặc quản lý trường cũng có thể sao chép danh sách tên đăng nhập/email của nhiều học sinh và dán vào ô điền.

 • Sau đó chọn Mời tham gia lớp để thêm các học sinh đã nhập. Hệ thống sẽ hiện kết quả thêm học sinh trong thông báo bên dưới.

  • Trường hợp tên đăng nhập/email đã được đăng ký trên hệ thống, màn hình thông báo đang chờ xác nhận.

  • Trường hợp tên đăng nhập/email không được tìm thấy trên hệ thống, màn hình thông báo tên đăng nhập/email không tồn tại.

Last updated