Truy cập vào lớp học

Bước 1: Sau khi đăng nhập, giáo viên chọn mục "Lớp học"

Bước 2: Chọn lớp học giáo viên muốn truy cập

– Phần “Tìm kiếm lớp học”: Thầy/Cô có thể tìm kiếm tên lớp học.

– Khối lớp: Thầy/Cô có thể lọc theo khối lớp

– Trạng thái: Bên cạnh các lớp học đang dạy, thầy/cô có thể xem các lớp học đã kết thúc bằng cách nhấn vào nút Hiện lớp đã kết thúc.

Last updated