Thiết lập lớp học

Thiết lập lớp học: Nơi hiển thị thông tin của một lớp học mà giáo viên chủ nhiệm/bộ môn có thể thay đổi:

  • Chỉnh sửa thông tin lớp học

  • Chuyển lên lớp

  • Kết thúc lớp

  • Xóa lớp

  • Rời lớp (Giáo viên bộ môn chỉ có quyền này và xem thông tin khác)

  • Thông tin trường học: Hiển thị lớp học chưa/đã được liên kết với trường học.

1. Xem và chỉnh sửa thông tin lớp học

Thầy/Cô chọn mục Thiết lập. Tại đây Thầy/Cô có thể xem và chỉnh sửa các thông tin về Tên lớp học, Khối lớp, Năm học, Mã lớp học. Sau đó bấm “Lưu thông tin" để lưu thành công thông tin lớp học.

Hình 1. Thay đổi thông tin lớp học

2. Chuyển lên lớp, kết thúc lớp, xóa lớp

Tại màn hình Thông tin lớp học, Thầy/Cô có thể thực hiện các chức năng Chuyển lên lớp, Kết thúc lớp, Xóa lớp.

Hình 2. Chuyển lên lớp, Kết thúc lớp, Xóa lớp
  • Chuyển lên lớp: Thầy/Cô điền các thông tin của lớp học mới vào các ô tương ứng để thực hiện chuyển lên lớp mới. Sau khi thao tác, lớp hiện tại được đưa về trạng thái kết thúc và lớp mới được tạo với thành viên gồm toàn bộ danh sách giáo viên và học sinh của năm học cũ được chuyển qua, đồng thời các thành viên trong lớp sẽ nhận được thông báo về việc chuyển lên lớp.

Hình 3. Chuyển lên lớp
  • Kết thúc lớp: Thầy/Cô chọn Kết thúc lớp khi muốn lớp học ngừng hoạt động, dữ liệu của lớp học vẫn giữ nguyên. Sau khi thao tác, lớp sẽ được chuyển sang danh sách lớp kết thúc. Giáo viên và học sinh trong lớp vẫn có thể xem các thông tin gồm các báo cáo, danh sách bài tập, bài viết bảng tin, danh sách thành viên nhưng không thể thực hiện được các thao tác như giao bài, làm bài, chấm bài cho lớp.

Hình 4. Kết thúc lớp

Lưu ý: Từ 01/06 hàng năm Giáo viên chủ nhiệm các lớp học sẽ nhận được thông báo đề xuất Chuyển lên lớp hoặc Kết thúc lớp. Lời nhắc nhở cho Giáo viên chủ nhiệm sẽ được kéo dài từ 01/06 - 31/08 hàng năm đối với các lớp đang hoạt động

  • Xóa lớp: Thầy/Cô chọn Xóa lớp khi muốn xóa lớp học vĩnh viễn, xóa toàn bộ lịch sử dữ liệu làm bài và kết quả làm bài.

3. Thông tin trường học

Với các lớp do thầy/cô tự tạo, lớp học sẽ chưa thuộc trường học nào trên hệ thống. Thầy/Cô có thể liên kết lớp với tài khoản trường học bằng cách điền thông tin vào các ô tương ứng.

Đối với trường hợp trường học chỉ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thầy/Cô có thể bỏ trống phần nhập thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng cách bấm vào dấu “X" và bấm Gửi yêu cầu để liên kết lớp với tài khoản trường học thành công.

Last updated