Đăng nhập

Để sử dụng hệ thống, giáo viên phải đăng nhập trước theo hướng dẫn chung ở đây. Sau đó bạn có thể thực hiện các chức năng của giáo viên:

Bạn cũng có thể cài phiên bản cài đặt cho máy để bàn của mình theo hướng dẫn ở đây.

Last updated