Làm bài tập

Để truy cập vào lớp học và làm bài, học sinh thực hiện thao tác theo các bước như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, học sinh chọn mục "Lớp học".

Bước 2: Tại menu bên trái màn hình, chọn lớp muốn truy cập, sau đó tiếp tục truy cập vào mục "Bài tập".

Bước 3: Học sinh chọn bài tập/bài kiểm tra muốn làm và chọn "Làm bài" để tiến hành làm và nộp bài.

  • Học sinh nhấn vào nút Làm bài ở mỗi bài để làm bài tập được giao.

  • Thời hạn nộp bài sẽ được hiển thị bên phải nếu giáo viên cài đặt thời gian hoàn thành bài. Giáo viên không cài đặt thời gian tức là không có hạn nộp.

  • Để lọc làm bài tập theo môn, học sinh nhấn vào Môn chọn môn cần làm.

  • Để xem thông tin chi tiết của bài tập, học sinh ấn vào tên của bài tập đó

  • Sau khi bấm vào nút Làm bài, học sinh sẽ lựa chọn hình thức luyện tập đối với bài tập đó, bao gồm:

    • Nộp bài cho giáo viên: Học sinh có thể lựa chọn nộp cho giáo viên mình muốn nộp bài và ghi nhận số lần nộp bài(trường hợp giáo viên cho phép học sinh nộp bài nhiều lần).

    • Tự luyện tập: Học sinh có thể làm các bài tập trên hệ thống dưới hình thức luyện tập. Hệ thống sẽ ghi nhận học sinh không nộp bài cho lần luyện tập này, kết quả luyện tập sẽ không gửi về cho giáo viên.

Sau khi lựa chọn hình thức phù hợp, học sinh có thể tiếp tục làm bài tập.

Last updated