Giao đề và chỉnh sửa giao đề

1. Giao đề

Bước 1: Sau khi truy cập "Ngân hàng đề kiểm tra", chọn đề trong "Ngân hàng đề của học liệu" hoặc Thư viện của tôi/Đề kiểm tra mà mình muốn giao cho học sinh. Tại màn hình chi tiết đề, chọn "Giao đề".

Bước 2: Sau khi thống hiện màn hình "Chọn lớp để giao đề", giáo viên chọn lớp muốn giao bằng cách tick vào ô vuông phía trước và chọn "Giao bài".

Bước 3: Hệ thống hiện màn hình "Giao bài", thầy/cô điền các thông tin giao bài cần thiết và chọn "Giao bài".

Lưu ý:

  • Nếu chọn giao đề từ Ngân hàng đề của học liệu, giáo viên bắt buộc phải sửa tên đề

  • Nếu chọn giao đề từ Thư viện của tôi/Đề kiểm tra, giáo viên sẽ không được phép sửa lại tên đề.

  • Khi giao đề thành công, giáo viên sẽ nhận được thông báo như hình.

2. Chỉnh sửa giao đề

Bước 1: Chọn đề muốn chỉnh sửa thông tin giao đề trong phần "Thư viện của tôi/Đề kiểm tra".

Bước 2: Chọn Giao đề và hệ thống hiện ra màn hình "Giao đề kiểm tra". Tại mục "Lớp học"/"Học sinh", hệ thống hiện danh sách các lớp/học sinh đã được giao bài.

Bước 3: Chọn "Tùy chỉnh" để chỉnh sửa thông tin đã giao bài, sau đó chọn "Thu hồi" để xóa bài đã giao cho học sinh.

Trường hợp 1: Tùy chỉnh

  • Bước 4.1: Sau khi chọn Tùy chỉnh, hệ thống hiện màn hình để giáo viên chỉnh sửa thông tin đã giao bài trước đó cho học sinh.

Lưu ý:

  • Giáo viên không thể chỉnh sửa tên đề, hình thức bài kiểm tra và số lượng câu hỏi.

  • Sau khi chỉnh sửa giao đề thành công sẽ nhận được thông báo như hình.

Trường hợp 2: Thu hồi

  • Bước 4.2: Sau khi chọn Thu hồi, hệ thống hiện màn hình thông báo để giáo viên xác nhận Thu hồi/hủy giao đề trước đó cho học sinh.

Lưu ý:

  • Khi thu hồi giao đề, bài làm của các học sinh đang và đã làm sẽ bị xóa.

  • Khi giáo viên thu hồi giao đề thành công sẽ nhận được thông báo như hình.

Last updated