Xem lịch sử chia sẻ và tải xuống

1. Xem lịch sử chia sẻ đề với tôi

Bước 1: Sau khi truy cập "Ngân hàng đề kiểm tra", chọn mục Lịch sử/Chia sẻ.

Bước 2: Sau khi hiện màn hình "Lịch sử chia sẻ", chọn "Chia sẻ với tôi". Danh sách các đề kiểm tra được tài khoản giáo viên khác chia sẻ tới sẽ hiện ra.

Bước 3: Giáo viên nhấp chuột vào tên đề để xem nội dung hoặc di chuột đến biểu tượng 3 chấm để sử dụng thêm các tính năng khác.

2. Xem lịch sử chia sẻ đề bởi tôi

Bước 1: Sau khi truy cập "Ngân hàng đề kiểm tra", chọn "Lịch sử" vào mục "Chia sẻ".

Bước 2: Sau khi hiện màn hình "Lịch sử chia sẻ", chọn "Chia sẻ bởi tôi". Danh sách các đề kiểm tra giáo viên đã chia sẻ với tài khoản giáo viên khác sẽ hiện ra.

Bước 3: Giáo viên nhấp chuột vào tên đề để xem nội dung hoặc di chuột đến biểu tượng 3 chấm để sử dụng thêm các tính năng khác.

Lưu ý:

  • Để xem danh sách những tài khoản giáo viên đã được chia sẻ, chọn Danh sách chia sẻ.

  • Để thu hồi thao tác chia sẻ, tại màn hình Danh sách chia sẻ, giáo viên ấn vào biểu tượng X để thu hồi. Sau đó tiếp tục ấn Đồng ý thu hồi tại thông báo xác nhận.

3. Xem lịch sử tải xuống đề

Bước 1: Sau khi truy cập "Ngân hàng đề kiểm tra", chọn "Lịch sử" vào mục "Tải xuống". Màn hình hiện ra danh sách các đề kiểm tra giáo viên đã tải về máy.

Bước 2: Giáo viên nhấp chuột vào tên đề để xem nội dung hoặc di chuột đến biểu tượng 3 chấm để sử dụng thêm các tính năng khác.

Last updated