Tạo lớp học

Bước 1: Sau khi đăng nhập, giáo viên chọn mục "Lớp học".

Bước 2: Giáo viên điền click vào nút "Thêm" để tạo lớp học mới.

Bước 3: Giáo viên điền thông tin của lớp học vào các ô tương ứng.

Nếu giáo viên dạy nhiều lớp, bấm “Thêm” và thực hiện điền các thông tin lớp học tương tự các bước trước để tạo thêm lớp học mới.

Bước 4: Giáo viên chọn “Xác nhận” để hoàn tất tạo lớp.

Lưu ý: Nếu Thầy/Cô muốn hủy tạo lớp, chọn “Hủy” hoặc nhấn vào biểu tượng dấu X trên màn hình.

Last updated