Thêm thành viên

Bước 1: Giáo viên chọn mục "Thành viên" để thêm và quản lý giáo viên, học sinh của lớp.

Bước 2: Thêm giáo viên và học sinh vào lớp

  • Thêm giáo viên: Bấm vào nút “Thêm giáo viên” ở góc trên bên phải danh sách giáo viên.

  • Thêm học sinh: Bấm vào nút “Thêm học sinh” ở góc trên bên phải danh sách học sinh.

** Thêm giáo viên

Bước 2.1: Thầy/Cô dán hoặc gõ danh sách email giáo viên rồi ấn enter, sau đó bấm vào nút “Mời tham gia lớp” để hoàn tất.

Lưu ý: Hệ thống cài đặt tự động giáo viên tạo lớp là giáo viên chủ nhiệm của lớp đó. Để chuyển quyền chủ nhiệm cho giáo viên khác, giáo viên chủ nhiệm hiện tại chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm của giáo viên muốn chuyển và chọn Chuyển quyền chủ nhiệm.

Bước 2.2: Giáo viên chủ nhiệm quay lại màn hình Thành viên và gán môn phụ trách cho các giáo viên bằng cách chọn biểu tượng 3 chấm và chọn Chỉnh sửa

  • Tiến hành thêm môn phụ trách của các giáo viên bằng cách chọn vào biểu tượng dấu + và ấn Lưu để hoàn thiện thông tin của giáo viên.

**Thêm học sinh

Thầy/Cô có thể thêm học sinh vào lớp học bằng 2 cách:

  • Thêm học sinh đã có tài khoản học liệu

  • Thêm học sinh chưa có tài khoản học liệu

Trường hợp 1: Thêm học sinh chưa có tài khoản Học Liệu

Thầy/Cô gõ hoặc dán danh sách họ tên học sinh và ấn enter, sau đó đặt mật khẩu cho tài khoản học sinh, cuối cùng ấn nút “Mời tham gia lớp” để hoàn tất.

Trường hợp 2: Thêm học sinh đã có tài khoản Học Liệu

Thầy/Cô gõ hoặc dán danh sách họ tên học sinh và ấn enter, sau đó ấn nút “Mời tham gia lớp” để hoàn tất.

Last updated