Bằng tài khoản Google

Bước 1: Tại màn hình đăng ký, chọn Đăng ký bằng Google.

Bước 2: Cập nhật thông tin tương tự như đăng ký bằng email.

Khi đăng ký qua tài khoản Google, hệ thống sẽ tự động thực hiện xác nhận tài khoản email tương ứng với tài khoản Google bạn đã đăng ký. Vì vậy, bạn sẽ không cần thực hiện thao tác xác nhận email.

Last updated