Xem bài tập

Thầy/Cô chọn mục Bài tập để xem các bài tập và bài kiểm tra đã giao cho lớp học.

  • Thầy/Cô có thể lọc riêng dạng bài tập/bài kiểm tra để xem bằng cách chọn vào nút Bài tập hoặc Bài kiểm tra.

  • Thầy/Cô cũng có thể lọc để xem các bài tập/bài kiểm tra đã giao theo môn.

Last updated