Xem và lưu đề kiểm tra

Bước 1: Sau khi truy cập vào sách thầy cô đang giảng dạy, thầy cô chọn mục đề thi (có gắn biểu tượng cờ).

Bước 2: Thầy cô có thể giao đề trực tiếp cho học sinh bằng cách chọn biểu tượng giao bài trước đề thi để giao đề giáo viên đã lưu tới lớp/ học sinh được chọn.

Bước 3: Để xem đề và chỉnh sửa đề thi, thầy cô nhấn chọn vào đề thi đó.

Bước 4: Chọn xem đề

** Chỉnh sửa đề thi

  • Để thay đổi cả nhóm câu hỏi, thầy cô chọn biểu tượng thay đổi tương ứng với câu hỏi lớn của nhóm đó (Hình 5)

  • Thầy cô chọn nhóm câu hỏi mới, sau đó chọn áp dụng (Hình 6).

  • Để thay đổi từng câu hỏi, thầy/cô chọn vào biểu tượng thay đổi tương ứng với câu hỏi đó (Hình 7). Sau đó chọn câu hỏi mới tương tự với thay đổi nhóm câu hỏi.

  • Để tạo lại một đề thi với toàn bộ câu hỏi mới, giáo viên chọn biểu tượng tạo lại đề mới (Hình 8).

** Lưu đề thi

  • Để lưu đề thi, giáo viên chọn biểu tượng lưu trên màn hình (Hình 9).

  • Thầy cô đặt tên cho đề thi và nhấn chọn Lưu.

  • Sau khi chọn lưu, thầy cô sẽ nhận được thông báo Lưu thành công. Chọn Truy cập ngay để truy cập vào kho đề thi đã lưu.

  • Đề thi sẽ được lưu tại mục Tự tạo trong Học liệu của tôi. Trong đó, các đề thi được đánh dấu gắn biểu tượng cờ.

** Xem đáp án đề thi

  • Để xem đáp án đề thi, thầy cô chọn biểu tượng chìa khóa.

Last updated