Chấm bài

Bước 1: Giáo viên chọn mục "Chấm bài" để thực hiện việc chấm bài dạng tự luận mà học sinh đã nộp.

Bước 2: Giáo viên chọn "Chấm bài" để thực hiện việc chấm bài tập, bài kiểm tra của học sinh đã nộp.

Bước 3: Giáo viên tiến hành chấm bài và cho điểm, nhận xét tới bài làm của học sinh.

Bước 4: Giáo viên chọn "Chấm bài xong". Sau đó chọn "Xác nhận" để hoàn tất chấm bài

Last updated