Xem mức độ triển khai

- Các chỉ số tiêu biểu:

  • Tỷ lệ Giáo viên hoạt động

  • Tỷ lệ Giáo viên giao bài

  • Tỷ lệ Học sinh hoạt động

  • Tỷ lệ Học sinh làm bài

  • Mức độ triển khai chi tiết theo Lớp

  • Mức độ triển khai chi tiết theo Giáo viên

- Thầy/Cô có thể click vào nút ? màu xám bên cạnh các chỉ số để xem khái niệm của chỉ số đó

Last updated