Báo cáo bài tập

Bước 1: Sau khi đăng nhập hệ thống, tại mục "Lớp học", giáo viên chọn lớp muốn xem báo cáo.

Bước 2: Tại menu bên trái màn hình, giáo viên chọn "Bài tập", tiếp tục chọn bài đã có học sinh nộp để xem báo cáo bài làm của học sinh.

Bước 3: Sau khi chọn "Xem kết quả", báo cáo Bài đã giao của bài tập/bài kiểm tra giáo viên muốn xem sẽ hiện trên màn hình.

Thông tin giao bài: Các thông tin giáo viên đã cài đặt khi giao bài

Kết quả làm bài: Thống kê kết quả làm bài của học sinh

Chỉ số tổng quan: Bao gồm các thông số: Điểm trung bình, Số phút làm bài, Tỷ lệ làm đúng, Huy chương. Xem giải thích khái niệm của các thông số tại Hướng dẫn tương tự các báo cáo trên.

Danh sách học sinh làm bài: Thống kê chi tiết kết quả làm bài của từng học sinh:

+ Thứ hạng học sinh trong lớp: Xếp hạng theo tiêu chí Điểm (từ cao tới thấp nhất) -> Số lần làm bài (từ ít tới nhiều nhất) -> Thời gian làm bài (từ nhanh tới lâu nhất) -> Tên học sinh (từ A->Z)

+ Danh sách học sinh đã giao:

 • Xếp hạng: Thứ hạng học sinh trong lớp: Xếp hạng theo tiêu chí Điểm (từ cao tới thấp nhất) -> Số lần làm bài (từ ít tới nhiều nhất) -> Thời gian làm bài (từ nhanh tới lâu nhất) -> Tên học sinh (từ A->Z)

 • Thông tin làm bài của học sinh

  • Nộp bài lúc là thời gian học sinh nộp bài lần làm bài được lấy điểm

  • Số phút làm là thời gian học sinh làm bài của lần làm bài được lấy điểm

  • Điểm là hệ thống tính điểm riêng biệt được phát triển bởi Học Liệu với thang điểm 100. Khi học sinh bắt đầu làm bài, điểm bắt đầu từ 0 và sẽ tăng hoặc giảm tuỳ vào kết quả trả lời đúng hoặc sai qua mỗi câu hỏi đến khi đạt 100 điểm.

  • Số lần làm bài tổng số lần học sinh đã làm bài.

  • Báo cáo phân tích: Thống kê trạng thái làm bài và phổ điểm của học sinh trong lớp

Báo cáo phân tích: Bao gồm Trạng thái làm bài và Phổ điểm

Trạng thái làm bài thống kê các trạng thái làm bài của học sinh

 • Học sinh đã nộp bài: Số học sinh đã hoàn thành nộp bài

 • Học sinh đang làm: Số học sinh đã mở bài được giao nhưng chưa nộp bài

 • Học sinh chưa làm: Số học sinh chưa mở bài được giao trên hệ thống

Phổ điểm thống kê điểm làm bài của học sinh đã nộp qua biểu đồ

Last updated