Báo cáo tổng quan học sinh

Từ báo cáo Lớp học, giáo viên đi vào chi tiết từng học sinh trong lớp tại báo cáo Tổng quan học sinh. Bao gồm các thông số: Bài đã giao, Huy chương, Tỷ lệ làm bài, Tỷ lệ làm đúng của mỗi học sinh trong lớp. Để xem kết quả chi tiết của học sinh, chọn vào học sinh đó trong Báo cáo.

3.1. Kết quả chi tiết của từng học sinh:

Bao gồm Chỉ số tổng quan và Thống kê bài đã làm

Chỉ số tổng quan gồm:

  • Điểm trung bình: Điểm trung bình của tất cả các bài được giao.

  • Thời gian làm bài: Tổng thời gian đã luyện tập của học sinh trên hệ thống.

  • Tỷ lệ làm đúng: Tỷ lệ làm đúng trung bình của tất cả các bài đã làm.

  • Huy chưởng: Tổng huy chương nhận được từ tất cả các bài đã làm.

Thống kê bài đã làm bao gồm:

  • Tên các bài đã làm

  • Thời gian làm bài của học sinh đó

  • Số câu của bài làm

  • Điểm học sinh đạt được

3.2. Tiến trình luyện tập và tỷ lệ làm bài:

- Tiến trình luyện tập: Thể hiện kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong suốt năm học.

+ Tỷ lệ làm đúng: Là kết quả Tỷ lệ làm đúng trung bình theo tuần, trong đó một tuần được tính từ thứ 2 đến chủ nhật, riêng tuần hiện tại sẽ tính từ thứ 2 đến ngày hiện tại.

+ Huy chương: Được tính bằng tổng số lượng huy chương của tất cả học sinh các lớp. Học sinh nhận được 1 huy chương khi hoàn thành 1 bài tập trắc nghiệm trong sách.

+ Trục bên trái của Huy chương (Đơn vị: huy chương), trục bên phải của Tỷ lệ làm đúng (Đơn vị: %), trục hoành là số thứ tự Tuần với tuần 1 là tuần đầu tiên của năm học.

- Tỷ lệ làm bài: Tỷ lệ học sinh đã hoàn thành bài được giao trong cả năm học

Một số tính năng hỗ trợ:

+ Tải xuống: Giáo viên có thể tải Danh sách học sinh dưới định dạng file Excel.

+ Tìm kiếm: Cho phép tìm kiếm tên học sinh có trong danh sách lớp học.

Last updated