Xem kết quả bài tập

Bước 1: Sau khi đăng nhập hệ thống, tại mục "Lớp học", học sinh chọn lớp muốn xem báo cáo.

Bước 2: Tại menu bên trái màn hình, học sinh chọn mục "Bài tập" để xem danh sách các bài đã được giao. Tiếp tục chọn "Xem kết quả" tại bài học sinh muốn xem kết quả.

Bước 3: Sau khi chọn "Xem kết quả", báo cáo "Bài đã giao" của bài tập/bài kiểm tra học sinh muốn xem sẽ hiện trên màn hình.

Bước 4: Xem các thông tin và thông số của báo cáo "Bài được giao"

  • Thông tin bài kiểm tra/bài tập: Các thông tin giáo viên đã cài đặt khi giao bài cho học sinh.

  • Kết quả làm bài: Thống kê kết quả làm bài của học sinh.

  • Chỉ số tổng quan

Bao gồm các thông số: Điểm, Số phút làm bài, Trắc nghiệm, Tỷ lệ làm đúng, Huy chương. Để xem giải thích khái niệm của các thông số trên, chọn vào Hướng dẫn.

- Chỉ số chi tiết:

  • Lần: Số thứ tự lần học sinh làm bài. Lần làm bài được gắn biểu tượnglà lần làm bài được lấy điểm của học sinh.

  • Nộp bài lúc: Thời gian học sinh nộp bài lần làm bài được lấy điểm

  • Điểm: Tổng điểm của bài làm

  • Trắc nghiệm: Điểm học sinh đạt được trong các câu trắc nghiệm

  • Số câu đúng: Số câu trắc nghiệm học sinh làm đúng/Tổng số câu

  • Tự luận: Điểm học sinh đạt được trong các câu tự luận

Last updated