Xem hiệu quả

- Các chỉ số tiêu biểu:

  • Số câu hỏi trung bình mỗi học sinh đã làm

  • Làm chủ kỹ năng

  • Xu hướng học sinh làm bài theo ngày, giờ

  • Báo cáo làm chủ kỹ năng theo lớp

Last updated