CHO HỌC SINH

Sơ đồ các bước sử dụng hệ thống cho học sinh trên máy tính và điện thoại.

Trên máy tính

Trên điện thoại

Last updated