LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT

Cổng luyện thi tốt nghiệp THPT giúp học sinh ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Để truy cập cổng luyện thi học sinh phải được cấp tài khoản sử dụng hoặc tự mua để có quyền truy cập vào nội dung, các đề luyện thi.

Nhà trường, giáo viên khi triển khai ở quy mô trường, lớp có thể quản lý được việc học tập, ôn luyện của học sinh.

Last updated