Truy cập vào nội dung

Để truy cập vào nội dung của cổng luyện thi bạn phải được cấp quyền sử dụng. Quyền này có thể do nhà trường, Sở giáo dục cung cấp hoặc bạn có thể tự mua và kích hoạt để sử dụng. Xin vui lòng xem các hướng dẫn trong các mục mua thẻ, kích hoạt để thực hiện.

Last updated